Pogosta vprašanja

Izvajate posege po vsej Sloveniji?

Da, Uretek izvaja dela po vsej Sloveniji. Poslovna skupina Uretek pa izvaja posege po vsej Evropi in drugje po svetu.

Je ogled objekta brezplačen?

Da, prvi ogled objekta je brezplačen, prav tako ponudba/predračun za sanacijo. Morebitni dodatni ogledi ali dodatne/posebne storitve se plačajo po veljavnem ceniku. Več tukaj.

Je vaš poseg zelo invaziven?

Ne. Poseg izvedemo brez razkopavanja, vrtine za injektiranje pa izvedemo z ročnimi vrtalniki, zato lahko poseg opravimo tudi v notranjosti objekta in na težko dostopnih mestih.

Kakšen premer imajo vrtine za injektiranje?

Premer vrtin znaša od 14 do 26 mm. V posebnih primerih imajo lahko vrtine premer samo 6 mm.

Koliko so vrtine med seboj oddaljene?

Oddaljenost je lahko od 0,45 m do 0,90 m in se določi za vsak poseg posebej pred začetkom del. Število vrtin in njihov razpored dokočno določi delovodja ob prihodu ekipe na delovišče in je odvisno od obstoječega stanja temeljnih tal (terena) in temeljne konstrukcije.

Koliko je lahko tovornjak-delavnica največ oddaljen od mesta posega?

Ta oddaljenost lahko znaša največ 70 m; toliko je namreč dolga cev za transport smole od tovornjaka do mesta posega. V izjemnih primerih lahko cev podaljšamo na skupno dolžino 110 metrov. Investitor je dolžan na gradbišču zagotoviti parkirno mesto za Uretekov tovornjak.

Kolikšna je življenjska doba raztezne smole?

Uretek redno testira vzorce smol v priznanih evropskih laboratorijih. Preiskave, meritve in projekcije trajnosti kažejo, da naša smola Geoplus® v običajnih geotehničnih pogojih zagotavlja svojo mehansko stabilnost najmanj 65 let, zato velja za trajno.

Kako lahko merimo rezultate posega Uretek Deep Injections?

Splošno velja, da je poseg uspešno opravljen, ko laserski merilniki na objektu zaznajo dvig konstrukcije. To je namreč znak, da so temeljna tla utrjena do te mere, da objekt ne samo ustrezno nosijo, ampak ga celo dvigujejo. Poleg laserske meritve lahko na mestu posega opravimo tudi geotehniške preizkuse kot je npr. penetracijski test, ki ga opravimo pred posegom in po njem (primerjalna penetrometrija).

Ali obstaja možnost prevelikega dviga objekta glede na izjemno raztezno silo smole?

Praktično je to nemogoče, ker se kemična reakcija dveh komponent smole zaključi v zelo kratkem času, postopek injektiranja pa lahko zaustavimo takoj. Tudi sicer ima smola Geoplus zaradi svojih lastnosti zelo stabilno reakcijo. Poleg tega celoten poseg ves čas spremljamo z natančnimi laserskimi merilniki, ki nam takoj pokažejo že najmanjši dvig. Tudi kadar naročnik izrecno zahteva dvig konstrukcije, se le-ta opravi postopoma.

Ali lahko opravite poseg v glinasti zemljini?

Da. Uretek opravi večino posegov prav v glinasti zemljini; njena nizka stopnja prepustnosti ne predstavlja ovire za sistem Deep Injections. V tem primeru smola ne zapolnjuje terena kot pri drugih zemljinah, ampak prodiranje smole povzroči hidravlični lom in ustvari trdne gmote, ki se enakomerno porazdelijo okoli mesta injektiranja. Gmote smole celovito izboljšajo nosilnost glinaste zemljine. Učinek posega je odvisen od mehanskih lastnosti smole oziroma njenega razteznega tlaka in obsega raztezanja. Skratka, v glinasti zemljini smola ustvari nekakšno mrežo kanalov, ki jo lahko primerjamo s koreninskim sistemom dreves.

Ali je možno uporabiti sistem Uretek tudi v primerih, ko je prišlo do posedanja objekta zaradi suše?

Da. Uretek pogosto izvaja posege ravno na območjih, kjer so prisotni večji sloji ilovice in kjer običajno prihaja do obsežnih posedanj v času suše. Uretek prav v takih situacijah dosega odlične rezultate, saj je raztezna smola Geoplus zelo lahko in čvrsta in kot taka najbolj primerna za sanacije v tovrstnih okoliščinah. Raztezna sila smole stabilizira ilovico in prepreči njene nadaljnje oscilacije (»dihanje«). Kot dodaten ukrep v takih primerih priporočamo lokalno izolacijo temeljnih tal z vodotesno membrano, s katero omejimo količino vlage v tleh.

Kakšne so omejitve sistema Uretek v primeru izredno velikega nabrekanja glinaste zemljine?

Potrebno se je zavedati, da že najmanjši dotok vode lahko v takem primeru povzroči silovito nabrekanje (raztezanje) glinaste zemljine in s tem povečanje njenega volumna. Zato prihaja do nenadzorovanega dvigovanja na njej ležečega objekta in posledično do razpok. V takem primeru rezultat Uretekovega posega ni odvisen niti od količine vode v zemljini niti od obsega nabrekanja zemljine. Na splošno pa veljajo omejitve, ki so navedene v brošuri »Uretek – tehnična predstavitev«, ki je na voljo na naši spletni strani.

Katere omejitve veljajo za Uretek v organski ilovici?

Organska zemljina lahko predstavlja omejitev za Uretek. V fazi načrtovanja posega je potrebno opraviti strokovne preiskave in analize temeljnih tal. Na osnovi ugotovitev se izračunajo sekundarni posedki, pri čemer upoštevamo obstoječo statično obtežbo objekta in lastnosti zemljine.
Po končanem posegu je potrebno vsaj 12 mesecev pozorno spremljati obnašanje objekta. V nekaterih primerih je potrebno po preteku določenega časa opraviti še dodatno fazo injektiranja.

Ali se lahko izvaja injektiranje raztezne smole tudi ob prisotnosti podtalnice?

Da. Smola, ki jo injektiramo v zemljino, ob stiku z vodo ne spreminja svojih fizičnih in mehanskih lastnosti. Smola Uretek Geoplus® se ne veže z vodo in jo ne vsrkava, zato jo lahko uporabljamo tudi v zemljini, v kateri je veliko sladke ali slane vode.

Ali lahko sistem Floor Lift uporabljamo za dvigovanje posameznih delov posedenega tlaka?

Da. Namen metode Floor Lift je utrjevanje temeljni tal togih podnih konstrukcij, ki so posedene in za dvig le-teh. Pri tem je uspeh dviga odvisen od vzroka diferenčnega posedanja in od togosti podne konstrukcije. V praksi običajno izvajamo dvig podov do 10 cm z natančnostjo do 1 mm/m. Floor Lift se tipično uporablja za dvigovanje in stabiliziranje talnih plošč kot so npr. industrijski tlaki, viličarske proge, različne infrastrukturne površine, ploščadi, večje terase…

Kolikšen je razmik med vrtinami pri posegu Floor Lift?

Pri posegu na tlaku izvedemo mrežo vrtin, ki so medsebojno oddaljene od 1,0 m do 1,5 m. Končni raster vrtin se določi glede na zatečeno stanje objekta.

Ali uporabljate različne vrste smole?

Da. Vsaka tehnologija v okviru Ureteka uporablja svojo smolo z različnimi mehanskimi karakteristikami.

Čemu je namenjen poseg Uretek Walls Restoring?

Metoda Uretek Walls Restoring je namenjena utrjevanju šibkega vezivnega materiala v masivnih zidnih konstrukcijah. Uporablja se na objektih kot so temeljne stene, kamnita obrežja, podporni zidovi, kamniti ali opečni mostovi, itd.

Ali je mogoče hkrati izvesti poseg Uretek Deep Injections in Uretek Walls Restoring?

Da. V primeru, ko pride do poškodb zidu tako zaradi posedanja kot zaradi šibke vezivne strukture, lahko hkrati izvedemo oba sistema. Pri tem uporabimo iste vrtine za oba posega, kar pospeši izvedbo del in občutno zniža stroške sanacije.