V Rožni ulici v Idriji se nahaja večstanovanjski objekt, grajen v 60-ih letih in sicer v treh delih, ki skupaj predstavljajo 36 stanovanjskih enot. Objekt tvori 5 etaž: klet + štiri nadstropja. Konstrukcija je medetažna. Dolžina objekta znaša 54,0 m, višina pa 17,0 m. Stavba je temeljena na AB vodnjakih, ki segajo v globino 5,5 m pod zunanjim nivojem tal oziroma 4,0 m pod nivojem kleti. Vodnjaki so medsebojno povezani z AB gredami.

Stanje poškodb in obremenitve

Prve razpoke so se na stavbi pojavile sredi 70-ih let kot posledica miniranja v rudniku, ki je bil tedaj še dejaven pod večjim delom Idrije. Dodaten vzrok za posedanje temeljev je bilo izpiranje terena s strani podtalnice. Razpoke in deformacije so se pojavile skoraj po celotnem objektu. Na osnovi analize sistema razpok so Uretekovi strokovnjaki ocenili, da so največji posedki prisotni v sredinskem delu objekta. Opravljene so bile tudi meritve posedkov na fiksnih točkah (reperjih). Meritve so potrdile naše ugotovitve: Sredinski del stavbe se je v teku enega leta posedel do 5,0 mm.

Sestava terena

Geotehnično sondiranje terena je pokazalo, da zgornji sloj tvori razmeroma rahel umetni nasip, pod njim so sloji gline in melja (CI, CL, CH, MI), katerim sledi grušč z glinasto-meljnim vezivom. Na globljem nivoju (v globini od 4,8 do 7,8 m) se nahajata skrilav glinovec in meljevec trde konsistence. Nivo podtalnice je bil ugotovljen na globini 1,8 do 3,0 m.

Izvedba sanacije

Poseg se je osredotočil na del objekta, kjer se je posedanje nadaljevalo. Injektiranje po sistemu Uretek Deep Injections smo izvedli pod temeljnimi gredami do globine 3,5 m, pod temeljnimi vodnjaki pa do globine 7,5 m. S posegom smo konsolidirali temeljna tla in povečali nosilnost terena do 120%. Posedanje objekta je bilo z našim posegom v celoti zaustavljeno.

Obseg del: 60,0 m pasovnega temelja (temeljne grede) in 36 temeljnih vodnjakov.

Trajanje del: 25 delovnih dni.

Leto izvedbe: 2003.